Τιμή και Απόδοση

Ανακοίνωση

Αύξηση του μέγιστου ύψους του συντελεστή καθορισμού τιμών διακύμανσης (swing pricing)