ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η Franklin Templeton Solutions είναι μια ομάδα ειδικών στον τομέα της κατανομής επενδύσεων που προσφέρει μια ποικιλία αμοιβαίων κεφαλαίων με εστίαση στα αποτελέσματα, τα οποία απευθύνονται σε επενδυτές ανά την υφήλιο. Η ομάδα μας επενδύει σε μια ευρεία γκάμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να προσαρμόζονται στους συγκεκριμένους στόχους των επενδυτών και να περιλαμβάνουν στρατηγικές πολλαπλών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, εναλλακτικών επενδύσεων και τακτικής κατανομής επενδύσεων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις διαχείρισης κινδύνου και επενδύσεων, προσθέτοντας αξία από τρεις πηγές:

Στρατηγική Κατανομή Ενεργητικού

Εκ των άνω προς τα κάτω

  • Ποσοτική και ποιοτική  έρευνα κατηγοριών ενεργητικού
  • Μακροπρόθεσμες προσδοκίες κεφαλαιαγορών

Τακτική Κατανομή Ενεργητικού

Εκ των άνω προς τα κάτω/
Εκ των κάτω προς τα άνω

  • Ποσοτική και ποιοτική έρευνα κατηγοριών ενεργητικού και διαχειριστών
  • Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες και κίνδυνοι (6-12 μήνες)

Έρευνα διαχειριστών και στρατηγικών

Ποσοτική

  • Δυναμική έρευνα διαχειριστών και στρατηγικών
  • Πιθανές  πηγές πρόσθετης αξίας
  • Έλεγχος και παρακολούθηση

Ευρωπαϊκοί Μετοχικοί Τίτλοι

Μετοχικό Ιαπωνίας

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η φιλοσοφία της ομάδας της Franklin Templeton Solutions συνδυάζει μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση και από τη βάση προς την κορυφή, προκειμένου να προσφέρει διαφοροποιημένες επενδυτικές στρατηγικές με ενεργητική διαχείριση.