Ένα πενταετές πρόγραμμα για
τακτικό εισόδημα

Αμοιβαίο Kεφάλαιo
Franklin Global Target Euro Income 2025

Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της
Franklin Templeton Opportunities Funds («FTOF») SICAV,
με έδρα στο Λουξεμβούργο.

Η περιορισμένη περίοδος εγγραφής
λήγει στις 24 Ιουλίου 2020

Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο σταθερής λήξης με αναβαθμισμένες προοπτικές εξασφάλισης εισοδήματος

Αμοιβαίο Kεφάλαιo Franklin Global Target Euro Income 2025

Η επιδίωξη εισοδήματος σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση για τους επενδυτές. Οι επενδύσεις σταθερής λήξης απευθύνονται σε επενδυτές που αναζητούν τακτικό εισόδημα σε σταθερό επενδυτικό ορίζοντα και ενδιαφέρονται για ομόλογα με προκαθορισμένη απόδοση τη στιγμή της επένδυσης.

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo Franklin Global Target Euro Income 2025 επιδιώκει να προσφέρει:

Τακτικό εισόδημα

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει τακτικό εισόδημα σε μια πενταετή περίοδο

Ομόλογα υψηλής απόδοσης σε ποσοστό έως 100%1

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιo επενδύει κυρίως σε εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης, χωρίς περιορισμούς σε χώρες και κλάδους

100% σε ευρώ

Μηδενικός συναλλαγματικός κίνδυνος για επενδυτές του ευρώ που επενδύουν σε ομόλογα συνομολογημένα σε ευρώ.

1. Τα ομόλογα υψηλής απόδοσης είναι ομόλογα χαμηλής αξιολόγησης, μη επενδυτικής βαθμίδας και με υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης, αλλά συνήθως καταβάλλουν υψηλότερες αποδόσεις απ' ό,τι τα ομόλογα υψηλότερης ποιότητας.

Τρόπος λειτουργίας της διανομής του Αμοιβαίου ΚεφαλαίουΗ παραπάνω περιγραφή ισχύει για τις κατηγορίες μεριδίων διανομής

1. Επένδυση κεφαλαίου

Επενδύστε τα κεφάλαιά έως τη λήξη της περιόδου εγγραφής στις 24 Ιουλίου 2020 για μια σταθερή επενδυτική περίοδο 5 ετών.


2. Ροή τακτικού εισοδήματος για 5 έτη

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει ετήσιες μέσες διανομές ύψους έως 2,5%1 σε χρονικό διάστημα πενταετίας, οι οποίες συνήθως καταβάλλονται τον Ιούλιο. Οι διανομές μερισμάτων δεν είναι εγγυημένες.2

1. Η διανομή βασίζεται στην ελάχιστη δυνατή απόδοση του χαρτοφυλακίου χωρίς κατ' ουσία αθέτηση εκ μέρους οποιουδήποτε από τους εκδότες ομολόγων (Yield to Worst) στη λήξη της περιόδου εγγραφής σε κανονικές συνθήκες της αγοράς (μετά την αφαίρεση των προμηθειών και του μαξιλαριού ασφαλείας). 2. Οποιαδήποτε διανομή μερισμάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιφέρει μείωση της αξίας των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά το ποσό της διανομής.

3. Επιδιώκει τη διατήρηση κεφαλαίου

Παρά το ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει τη διατήρηση του κεφαλαίου, η αξία του χαρτοφυλακίου κατά τη λήξη της αρχικής επενδυτικής περιόδου
(24 Ιουλίου 2025) μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αρχική επένδυση, λόγω της πολιτικής διανομής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εξόδων, τυχόν δυσμενών συνθηκών της αγοράς ή περιπτώσεων αθέτησης πληρωμής από πλευράς εκδοτών χρεογράφων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.


4. Η αξία του χαρτοφυλακίου θα παρουσιάζει διακυμάνσεις

Η αξία του χαρτοφυλακίου θα παρουσιάσει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει τον στόχο για την απόδοσή του ούτε ότι θα παραμείνει εντός του επιδιωκόμενου στόχου των ετήσιων μέσων διανομών. Η αθέτηση υποχρεώσεων εκ μέρους του εκδότη ενός ομολόγου θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες του επενδεδυμένου κεφαλαίου.


5. Διατήρηση ετήσιου μαξιλαριού ασφαλείας

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να διατηρεί ετησίως μαξιλάρια ασφαλείας έως 0,4%, τα οποία συσσωρεύονται και αποπληρώνονται στη λήξη της αρχικής επενδυτικής περιόδου, εκτός αν απαιτείται να διατηρηθεί η σταθερότητα των ετήσιων μέσων διανομών.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τύπος Αμοιβαίο Κεφάλαιο Σταθερού Εισοδήματος
Περίοδος εγγραφής Λήγει στις 24 Ιουλίου 2020
Ημερομηνία έναρξης 17 Φεβρουαρίου 2020
Ημερομηνία λήξης 24 Ιουλίου 2025
Κατηγορία Μεριδίων E1 (acc) EUR E1 (Ydis) EUR
ISIN LU2104293878 LU2104293951
Αρχική Προμήθεια 1,5%
Προμήθεια εξόδου πριν τη λήξη 1% της ισχύουσας καθαρής αξίας ενεργητικού
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις ετησίως 0,65%
Ελάχιστο ποσό επένδυσης EUR 1.000
Χρήση εισοδήματος Διανομής
Νόμισμα EUR
Τύπος Αμοιβαίο Κεφάλαιο Σταθερού Εισοδήματος
Περίοδος εγγραφής Λήγει στις 24 Ιουλίου 2020
Ημερομηνία έναρξης 17 Φεβρουαρίου 2020
Ημερομηνία λήξης 24 Ιουλίου 2025
Κατηγορία Μεριδίων WE (acc) EUR WE (Ydis) EUR
ISIN LU2104294090 LU2104294173
Αρχική Προμήθεια 0%
Προμήθεια εξόδου πριν τη λήξη 1% της ισχύουσας καθαρής αξίας ενεργητικού
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις ετησίως 0,35%
Ελάχιστο ποσό επένδυσης EUR 500.000
Χρήση εισοδήματος Διανομής
Νόμισμα EUR

Στοιχεία λήψης για το Αμοιβαίο Kεφάλαιo

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες υψηλότερης απόδοσης, συνομολογημένες σε ευρώ, οι οποίες εκδίδονται από εταιρίες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι εγκατεστημένες σε αναδυόμενες αγορές. Ιστορικά, οι εν λόγω επενδύσεις υπόκεινται σε διακυμάνσεις των τιμών, που οφείλονται κατά γενικό κανόνα σε μεταβολές στην πιστοληπτική ικανότητα των εταιρικών επενδυτών, σε μεταβολές των επιτοκίων ή σε διακυμάνσεις στην αγορά ομολόγων. Κατά συνέπεια, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί κατά καιρούς να παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, ενώ μπορεί να προκύψει και απώλεια κεφαλαίου.

Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, κίνδυνος αναδυόμενων αγορών και κίνδυνος ρευστότητας.

Συγκεκριμένα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι εκτεθειμένο σε πιστωτικούς κινδύνους, δηλαδή στον κίνδυνο απωλειών ο οποίος προκαλείται από αθέτηση πληρωμής που μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής διαβάθμισης.

Τα ποσοστά αθέτησης ενδέχεται να αλλάξουν στη διάρκεια της 5ετούς διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αθέτηση υποχρεώσεων εκ μέρους του εκδότη ενός ομολόγου θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Η περίοδος εγγραφής λήγει στις 24 Ιουλίου 2020. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.