ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ως θεματοφύλακες των κεφαλαίων των πελατών μας, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου ακολουθούν μια πειθαρχημένη διαδικασία και προσέγγιση, προκειμένου να εντοπίζουν τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες για τις αντίστοιχες στρατηγικές τους. Ανεξαρτήτως κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, στόχου ή στρατηγικής, αναπόσπαστο τμήμα κάθε επενδυτικής διαδικασίας είναι μια τυποποιημένη συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Επενδυτικού Κινδύνου της Franklin Templeton – μια ομάδα εξειδικευμένων αναλυτών κινδύνου που ειδικεύονται σε κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και στρατηγική.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η αξιόπιστη διαχείριση κινδύνου ξεκινά με την ερευνητική διαδικασία της ομάδας διαχείρισης χαρτοφυλακίου και την αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς και του ενεργητικού κινδύνου.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Ομάδα Διαχείρισης Επενδυτικού Κινδύνου αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εξυπηρετεί πολλά εμπλεκόμενα μέρη.

ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κανένα επιμέρους μέτρο ή μεθοδολογία δεν μπορεί να αποκαλύψει την «αλήθεια» για τον κίνδυνο. Απαιτείται μια πλειάδα αναλυτών, πρωτοκόλλων εποπτείας και συμβούλων.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Αναζητούμε διαρκώς μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που δημιουργούν τον επενδυτικό κίνδυνο στις στρατηγικές μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αντιστοίχιση με τις πεποιθήσεις των επενδυτικών μας ομάδων και τις προσδοκίες των πελατών μας. Προσεγγίζουμε τη διαχείριση επενδυτικού κινδύνου με μια ανεξάρτητη, έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα.

Ανεξαρτησία

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η δέουσα αντικειμενικότητα, η Ομάδα Διαχείρισης Επενδυτικού Κινδύνου δεν αναφέρεται απευθείας στους διαχειριστές των χαρτοφυλακίων, αλλά στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Franklin Templeton.

Εμπειρία

Περισσότεροι από 20 σύμβουλοι κινδύνου, ο καθένας από τους οποίους διαθέτει μέση εμπειρία άνω των 10 ετών, εργάζονται στα ίδια γραφεία με τις ομάδες διαχείρισης επενδύσεων που υποστηρίζουν. Παράλληλα, περισσότεροι από 75 αναλυτές κινδύνου είναι τοποθετημένοι σε γραφεία μας ανά τον κόσμο.

Εξειδίκευση

Ανά στρατηγική, κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αλλά και πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κανένα επιμέρους μέτρο ή μεθοδολογία δεν μπορεί να αποκαλύψει την «αλήθεια» για τον κίνδυνο. Απαιτείται μια πλειάδα αναλυτών, πρωτοκόλλων εποπτείας και συμβούλων. Η Ομάδα Διαχείρισης Επενδυτικού Κινδύνου παρέχει: