ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ο όρος «υπεύθυνες επενδύσεις» αναφέρεται σε μια ευρύτερη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη κατά την επενδυτική διαδικασία σημαντικές παραμέτρους περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, καθώς και ζητημάτων διακυβέρνησης (ESG).

Στην Franklin Templeton, αυτός ο ευρύτερος όρος χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση παραγόντων ESG στην επενδυτική διαδικασία. Η ενσωμάτωση σημαντικών παραγόντων στη θεμελιώδη έρευνα παρέχει μια λεπτομερή εικόνα για την αξία, τους κινδύνους και τις προοπτικές απόδοσης μιας επένδυσης.

Πιστεύουμε ότι η εξέταση παραγόντων ESG μπορεί να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες μας. Γι' αυτό είμαστε αφοσιωμένοι στην ενσωμάτωση της προσέγγισης ESG σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικές στρατηγικές.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ