Πολιτική Πρόληψης Διαθφοράς

Σκοπός & Στόχος

Σε αυτήν τη σύντομη παρουσίαση της Πολιτικής Πρόληψης Διαθφοράς που εφαρμόζει η Franklin Resources, Inc. περιγράφονται συνοπτικά οι αρχές τις οποίες ακολουθούν η FRI και οι συνδεδεμένες της εταιρείες (συλλογικά αναφερόμενες ως "FTI" ή "εμείς"), προκειμένου να εξασφαλίζεται μηδενική ανοχή απέναντι στη δωροδοκία και τη διαφθορά.

Στόχος της πολιτικής πρόληψης Διαθφοράς που εφαρμόζουμε είναι να διασφαλίζεται παγκοσμίως η ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών πρόληψης της Διαθφοράς και της δωροδοκίας, ώστε να αποφεύγονται παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Νόμου περί Πρακτικών Διαθφοράς στο Εξωτερικό των ΗΠΑ και του Νόμου περί Δωροδοκίας του 2010 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλα τα στελέχη, διευθυντές, μετόχους, υπαλλήλους και διορισμένους τρίτους εκπροσώπους της FTI (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αντιπροσώπων, ενδιάμεσων φορέων, συμβούλων και φορέων σύστασης) σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Τυχόν παραβίαση αυτής της πολιτικής θα συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις, όπως, στις αρμόζουσες περιπτώσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς και παύση απασχόλησης και πιθανή παραπομπή στις αρμόδιες δικαστικές ή ρυθμιστικές αρχές.

Η FTI σκοπεύει να επανεξετάσει τη συνεργασία της με τρίτους συνεργάτες και διανομείς, οι οποίοι δεν δεσμεύονται για το ίδιο επίπεδο μηδενικής ανοχής της Διαθφοράς.

Απαιτήσεις πολιτικής

Η FTI έχει ενσωματώσει στις δραστηριότητές της τις παρακάτω αρχές και ελέγχους, προκειμένου να εξασφαλίζεται μηδενική ανοχή στη δωροδοκία και τη διαφθορά: Μη αποδοχή ή προσφορά δωροδοκιών και διευκόλυνσης πληρωμών. Αυστηρή απαγόρευση παροχής ή λήψης δωροδοκιών (δηλ. προσωπικού οφέλους για οποιοδήποτε μη ενδεδειγμένο πλεονέκτημα), καθώς και διευκόλυνσης πληρωμών (ανεξαρτήτως του εάν οι πληρωμές αυτές συνιστούν κοινή πρακτική σε συγκεκριμένη χώρα) οι οποίες περιλαμβάνουν οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας προς κυβερνητικούς αξιωματούχους με σκοπό την επιτάχυνση ή διευκόλυνση της εκτέλεσης τυπικών διαδικασιών ή μη διακριτικών κυβερνητικών πράξεων.
Δωρεές φιλανθρωπικής και πολιτικής φύσης Απαγόρευση της καταβολής δωρεών, οι οποίες συνδέονται με την εξασφάλιση μη ενδεδειγμένου πλεονεκτήματος, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης πληρωμών.
Δώρα και Ψυχαγωγία Απαγόρευση της προσφοράς δώρων ή ψυχαγωγίας σε πελάτες, πιθανούς πελάτες, κρατικούς αξιωματούχους ή τα μέλη των οικογενειών τους, όταν οι εν λόγω δαπάνες δεν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής εταιρικών δραστηριοτήτων ή και δεν είναι σύμφωνες με την παρούσα πολιτική και τις σχετικές μας πολιτικές.
Πληρωμές και Τήρηση Αρχείων Όλες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τεκμηριώνονται, να εγκρίνονται και να τηρούνται δεόντως τουλάχιστον για χρονικό διάστημα 6 ετών.
Κρατικοί Aξιωματούχοι Απαίτηση τήρησης των πρόσθετων απαιτήσεων τήρησης αρχείων που έχουμε θεσπίσει, για όλες τις δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με κρατικούς αξιωματούχους. Σε περίπτωση υπέρβασης ενός συγκεκριμένου ορίου, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη έγκριση.
Έλεγχος Τρίτων Αντιπροσώπων Απαιτείται η διεξαγωγή κατάλληλου ελέγχου σε ό,τι αφορά το ιστορικό, τη φήμη και την επιχειρηματική ικανότητα πριν τη σύναψη συνεργασίας ή σύμβασης με τρίτους εκπροσώπους, καθώς και η ενσωμάτωση διατάξεων πρόληψης της Διαθφοράς στην ως άνω σύμβαση.
Περιοδική εκπαίδευση Απαιτείται η διεξαγωγή κατάλληλης εκπαίδευσης των υπαλλήλων σε θέματα που αφορούν στην Πολιτική Πρόληψης Διαθφοράς και στο ρόλο τους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την πολιτική αυτή.

Παρακολούθηση και Υποβολή Αναφορών

Θα παρακολουθούμε τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Πολιτική Πρόληψης της Διαθφοράς. Περαιτέρω, όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στην εν λόγω πολιτική πρέπει να αναφέρουν άμεσα κάθε παραβίαση ή υποψία παραβίασης της πολιτικής στον Αναπληρωτή Γενικό Νομικό Σύμβουλο Διεθνών Δραστηριοτήτων, το Διευθυντή Συμμόρφωσης ή τη Γραμμή Αναφοράς Θεμάτων Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας.